GIA Diamond 2017


103
ROUND
1.22
K
VS1
VG
G
G
NONE
7.02-7.11x4.07
GIA
2141502427
57.6
63
Banner