GIA Diamond 2017


102
ROUND
1.21
I
VS2
VG
G
G
NONE
6.99-7.06x4.07
GIA
2165574546
58
66
Banner