GIA Diamond 2017


101
ROUND
1.04
J
VS1
G
VG
VG
NONE
6.34-6.45x3.99
GIA
2165491082
62.4
66
Banner