GIA Diamond 2017


100
ROUND
1.01
J
VS2
G
G
G
NONE
6.57-6.59x3.79
GIA
1146706482
57.5
66
Banner