GIA Diamond 2017


98
ROUND
0.7
I
VS2
F
G
G
NONE
5.57-5.64x3.51
GIA
2131626896
63
62
Banner