GIA Diamond 2017


97
ROUND
0.7
G
VVS2
G
G
G
NONE
5.67-5.69x3.43
GIA
2165918358
60.4
62
Banner