GIA Diamond 2017


96
ROUND
0.68
H
I1
G
G
G
FAINT
5.70-5.75x3.46
GIA
2165923559
60.4
63
Banner