GIA Diamond 2017


95
ROUND
0.61
I
VS2
VG
G
G
NONE
5.39-5.43x3.37
GIA
2165922673
62.3
58
Banner