GIA Diamond 2017


93
ROUND
0.6
J
VVS2
G
VG
G
NONE
5.43-5.46x3.34
GIA
2165783440
61.3
60
Banner