GIA Diamond 2017


92
ROUND
0.6
I
VVS1
VG
G
VG
NONE
5.48-5.54x3.32
GIA
2155035714
60.3
56
Banner