GIA Diamond 2017


90
ROUND
0.57
J
VS2
VG
VG
G
NONE
5.28-5.31x3.38
GIA
2165783434
63.7
54
Banner