GIA Diamond 2017


89
ROUND
0.54
K
SI1
G
G
F
NONE
5.30-5.41x3.08
GIA
1156664997
57.6
64
Banner