GIA Diamond 2017


88
ROUND
0.53
I
VS2
G
VG
G
FAINT
5.19-5.23x3.15
GIA
2165783404
60.4
64
Banner