GIA Diamond 2017


87
ROUND
0.5
I
VVS2
G
G
G
NONE
5.15-5.20x3.11
GIA
2165783398
60.1
56
Banner