GIA Diamond 2017


85
ROUND
0.47
J
VVS2
VG
VG
G
NONE
4.96-5.02x3.14
GIA
1162783154
62.8
55
Banner