GIA Diamond 2017


84
ROUND
0.46
L
SI1
VG
VG
VG
NONE
4.94-4.96x3.02
GIA
6157661142
60.9
60
Banner