GIA Diamond 2017


83
ROUND
0.46
H
VS2
VG
VG
G
NONE
4.90-4.94x3.11
GIA
1176195507
63.3
57
Banner