GIA Diamond 2017


82
ROUND
0.45
I
VVS1
G
VG
F
NONE
4.94-4.98x3.05
GIA
2155420144
61.6
57
Banner