GIA Diamond 2017


81
ROUND
0.45
F
SI2
VG
VG
VG
NONE
4.92-4.96x3.09
GIA
2175337760
62.5
57
Banner