GIA Diamond 2017


80
ROUND
0.44
F
VS2
VG
VG
VG
NONE
4.93-4.94x3.00
GIA
1156661130
60.8
55
Banner