GIA Diamond 2017


79
ROUND
0.44
F
VVS1
VG
VG
VG
NONE
4.99-5.05x2.88
GIA
1152994618
57.4
66
Banner