GIA Diamond 2017


78
ROUND
0.44
G
VVS2
VG
VG
VG
NONE
4.88-4.90x2.97
GIA
2175333755
60.7
63
Banner