GIA Diamond 2017


77
ROUND
0.44
G
VVS1
VG
VG
G
NONE
4.99-5.01x2.91
GIA
1172195490
58.2
62
Banner