GIA Diamond 2017


76
ROUND
0.43
L
SI1
G
G
G
NONE
4.87-4.91x2.92
GIA
1156660339
59.8
64
Banner