GIA Diamond 2017


74
ROUND
0.42
J
VVS1
VG
VG
VG
NONE
4.91-4.93x2.89
GIA
1156661137
58.6
61
Banner