GIA Diamond 2017


73
ROUND
0.42
E
VS2
G
G
G
NONE
4.85-4.86x2.91
GIA
2165873261
60
58
Banner