GIA Diamond 2017


72
ROUND
0.42
I
VS2
G
G
G
NONE
4.84-4.88x2.98
GIA
2173195446
61.3
62
Banner