GIA Diamond 2017


70
ROUND
0.41
J
VVS1
G
VG
G
NONE
4.69-4.72x2.99
GIA
2175213622
63.6
61
Banner