GIA Diamond 2017


69
ROUND
0.41
J
SI1
VG
G
G
NONE
4.83-4.90x2.85
GIA
2151660336
58.5
63
Banner