GIA Diamond 2017


68
ROUND
0.41
G
VS2
G
G
G
NONE
4.80-4.81x2.92
GIA
1162872910
60.8
66
Banner