GIA Diamond 2017


64
ROUND
0.4
G
VS2
VG
EX
VG
NONE
4.68-4.70x2.98
GIA
5171236878
63.6
57
Banner