GIA Diamond 2017


63
ROUND
0.4
E
VS1
G
G
F
NONE
4.76-4.83 x2.95
GIA
2161998883
61.5
59
Banner