GIA Diamond 2017


62
ROUND
0.39
G
VS2
VG
G
G
NONE
4.68-4.72x2.89
GIA
1156571084
61.6
57
Banner