GIA Diamond 2017


61
ROUND
0.38
J
VS2
VG
VG
G
NONE
4.63-4.65x2.93
GIA
6157660332
63.1
54
Banner