GIA Diamond 2017


59
ROUND
0.38
G
SI1
VG
G
G
NONE
4.71-4.76x2.81
GIA
2165851064
59.4
59
Banner