GIA Diamond 2017


58
ROUND
0.37
G
SI1
VG
G
G
NONE
4.77-4.80x2.75
GIA
6157661129
57.5
59
Banner