GIA Diamond 2017


57
ROUND
0.37
F
SI1
EX
VG
VG
NONE
4.69-4.71x2.80
GIA
2173337672
59.6
60
Banner