GIA Diamond 2017


56
ROUND
0.37
F
VS1
VG
VG
G
FAINT
4.63-4.71x2.79
GIA
1162783159
59.6
61
Banner