GIA Diamond 2017


55
ROUND
0.37
F
VVS2
G
G
F
NONE
4.66-4.76x2.79
GIA
5161085682
59.2
59
Banner