GIA Diamond 2017


51
ROUND
0.36
I
VVS1
VG
VG
VG
NONE
4.55-4.59x2.83
GIA
2165783186
61.9
59
Banner