GIA Diamond 2017


50
ROUND
0.36
I
SI1
VG
VG
G
NONE
4.61-4.67x2.79
GIA
2165649304
60.2
61
Banner