GIA Diamond 2017


48
ROUND
0.36
G
VVS1
VG
G
G
NONE
4.63-4.69x2.77
GIA
1162649294
59.5
61
Banner