GIA Diamond 2017


47
ROUND
0.36
F
VS2
G
G
G
NONE
4.52-4.55x2.82
GIA
2165891208
62.3
62
Banner