GIA Diamond 2017


42
ROUND
0.35
D
VVS1
G
G
F
NONE
4.47-4.49x2.75
GIA
1162081757
61.4
63
Banner