GIA Diamond 2017


41
ROUND
0.34
K
VVS2
VG
G
G
NONE
4.61-4.68x2.72
GIA
2165890413
58.4
58
Banner