GIA Diamond 2017


39
ROUND
0.34
H
VS1
VG
G
G
NONE
4.49-4.50x2.78
GIA
2151571088
61.8
60
Banner