GIA Diamond 2017


38
ROUND
0.34
J
VS1
VG
G
G
NONE
4.53-4.56x2.69
GIA
2173213626
59.1
62
Banner