GIA Diamond 2017


36
ROUND
0.34
F
SI1
G
G
F
NONE
4.41-4.51x2.78
GIA
1162873195
62.5
60
Banner