GIA Diamond 2017


35
ROUND
0.34
F
SI1
VG
VG
G
NONE
4.65-4.69x2.68
GIA
2151482423
57.3
63
Banner