GIA Diamond 2017


34
ROUND
0.34
F
VS1
VG
VG
VG
NONE
4.59-4.61x2.71
GIA
1172333732
58.8
59
Banner